หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สร้างครูขั้นเทพ : ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

...การทำงานร่วมกัน ทำบ่อยๆ คุณครูจะเกิดความรู้  ทักษะ  และจิตวิญญาณ เพราะมีเพื่อนที่มีอุดมการณ์ สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเริ่มจากตัวครูเพื่อนำไปสู่เด็กๆ  คณะครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา มีกิจกรรมง่ายๆที่สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งมีทุกๆวันพฤหัสบดี เช่น
- การถออดบทเรียน
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ร่วมกัน  สรุป เตรียมการ
- ร่วมกันสะท้อน
- ร่วมกันเลือกเนื้อหา และออกแบบการสอน

โจทย์: PBL จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในสัปดาห์ถัดไป?
สิ่งที่ทุกคนได้เรียนรู้
...การคาดเดาอนาคต โดยได้เตรียมการสอนในสัปดาห์ถัดไป
...การสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน
...การยอมรับฟังความคิดเห็นและได้ความคิดที่หลากหลาย
...การมองเห็นภาพที่กว้างในองค์องค์กร

#สร้างองค์กรและขับเคลื่อนทางด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
# งอกนอกกะลาโรงเรียนหนองอารีพิทยา จังหวัดศรีสะเกษ