หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ออกแบบภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม I คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน 28-29 ก.ค 2559

กระบวนการออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทย
โดยใช้วรรณกรรม I คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน 28-29 ก.ค 2559
ทำไมต้องเรียนภาษาผ่านวรรณกรรม ???
📔พัฒนา ทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
วิจารณ์ ประเมินค่า และสร้างสรรค์
🔐ตระหนักถึงความรู้สึกของคนอื่น และเข้าใจผู้คน
✏️ตีความ สื่อสาร ซาบซึ้ง
📖น้อมนำสู่การประยุกต์ใช้
วรรณกรรม คือ การจำลองชีวิตParents course 3 วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559

คณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนผู้ปกครอง
ของโรงเรียนบ้านนำ้พาง โรงเรียนบ้านตะเคียนราม และโรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ. บุรีรัมย์

โรงเรียน เป็นสถานที่จำลอง ที่บ้านคือชีวิตจริง ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญในการสร้างการเรียนรู้

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม 20-23 กรกฎาคม 2559

จำลองชีวิตผ่าน - วรรณกรรม
ภาษา มากกว่าการอ่านออกเขียนได้...

กระบวนการออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทย
โดยใช้วรรณกรรม
โรงเรียนในโครงการงอกนอกกะลา
จ. ศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
โรงเรียนหนองอารีพิทยา
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง
โรงเรียนบ้านปะทาย
โรงเรียนบ้านาขนวน
โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวย

20-23 กรกฎาคม 2559ออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม 20-23 กรกฎาคม 2559

จำลองชีวิตผ่าน - วรรณกรรม
ภาษา มากกว่าการอ่านออกเขียนได้...

กระบวนการออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทย
โดยใช้วรรณกรรม
โรงเรียนในโครงการงอกนอกกะลา
จ. ศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
โรงเรียนหนองอารีพิทยา
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง
โรงเรียนบ้านปะทาย
โรงเรียนบ้านาขนวน
โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวย

20-23 กรกฎาคม 2559