หน้าเว็บ

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

อบรมโรงเรียนบ้านตะเคียนราม | ศรีสะเกษ (26 เม.ย.-3 พ.ค. 58)

คณะครู โรงเรียนบ้านตะเคียนราม จ.ศรีสะเกษ (Model School) เข้ารับการอบรมที่ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์
โครงการงอกนอกกะลา | Lamplaimat Pattana Schoolวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

Nan Model school | รับฟัง เรียนรู้ เสนอแนะ และให้กำลังใจคุณครูวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558

ประชุมวิชาการ สานพลังเรียนรู้ ครูนักปฎิบัติ : คืนความสุขสู่ผู้เรียน 2-3เมษายน 2558

สานพลังการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน

   การประชุมวิชาการสานพลังเรียนรู้ครูนักปฏิบัติ : คืนความสุขสู้ผู้เรียน ผู้เข้าร่วมจำนวน 3,000 คน ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  เปิดโอกาสให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องในการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้สร้างเครือข่าย และมีพื้นท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเพื่อการปฎิรูปการเรียนรู้ด้วยวิธีต่างๆ ที่เห็นผลจนเป็นรูปธรรม การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพ มีทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่ออนาคต เช่นการพัฒนาครูและผู้เรียนด้วย PLC และ PBL การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา การสอนภาษาให้ได้ผล การเรียนรู้อย่างมีความสุข การประกันคุณภาพภายใน การสอนแบบบูรณาการ การสอนทักษะการวิเคราะห์ การเรียนรู้เพื่อสัมมาชีพ
    นอกจากนี้ให้ทุกคนได้ตระหนักในการส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจัดการศึกษา   ได้เห็นแนวทางการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ทั้งเด็กและผู้ปกครอง โรงเรียนสามารถสร้างความน่าเชื่อถือในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครองและชุมชน

   3 นวัตกรรมสำคัญที่โรงเรียนนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กร คือ
(1)  จิตศึกษา การพัฒนาปัญญาภายใน
(2)  PBL  (Problem Based Learning) 
(3)  PLC  (Professional Learning Community)