หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

PBL planning ศีรสะเกษเขต 3-4 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559

🍃คิด คน เดียว🙈
ออก แบบ คน เดียว
- มันคิดไม่ออก - ออกแบบไม่ถูก -
เราเลยต้องมารวมกันที่นี่...
👀PBL planning ศีรสะเกษเขต 3-4 🌺
10-11 พฤษภาคม 2559
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เตรียมเปิดเรียน โรงเรียนบ้านน้ำพาง

ความสุขของการเตรียมก่อนเปิดเรียน

การเตรียมตัว เตรียมสถานที่ บรรยากาศ เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ๆ

คุณครูจึงจำเป็นร่วมด้วยช่วยกัน เรียนรู้ร่วมกัน  ออกแบบวางแผน รวมไปถึงผู้ปกครองนักเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้อง

...บรรยากาศแห่งความสุขของการเตรียมความพร้อม ทุกคนน่ารักมากๆวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

English workshop on 9th May 2016

โครงการพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ที่โรงเรียนบ้านตะเคียนราม


https://www.youtube.com/watch?v=77WbOrtcb1k

สร้างเครือข่าย : โรงเรียนพรมเจริญ จ.ศรีสะเกษโรงเรียนบ้านสะว้า และโรงเรียนบ้านน้ำพาง จังหวัดน่าน

ออกแบบจิตศึกษา และ  PBL 
ตระ - เตรียมการ
มุ่งมั่น-ตั้งใจ
ขอบคุณ l พลังครู l
โรงเรียนบ้านน้ำพาง
โรงเรียนบ้านพรมเจริญ
โรงเรียนบ้านสว้า
โรงเรียนใหม่ที่สนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ในโครงการงอกนอกกะลา
1-5 พฤษภาคม 2559


วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรม OD โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166

กิจกรรม OD โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166  

วันที่ 21 มีนาคม 2559    ( ที่ โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ) 

เป้าหมายในการจัดกิจกรรม
สร้างปฏิสัมธ์
ให้ครูได้ช่วยเหลือกัน
เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน
ให้เกิดความเสียสละ
สร้างทีม
   ในการจัดกิจกรรม จัดออกเป็น กิจกรรมใหญ่ คือ กิจกรรม Walk Rally และกิจกรรมในห้องประชุม
          
             จากกิจกรรมในแต่ละกลุ่มที่มาเข้าฐานทำให้เห็นว่าครูป่ากลางฯ ก็สามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ รวมทั้งวางแผนร่วมกันเพื่อที่จะทำภารกิจให้สำเร็จ ครูบางท่านเสียสละตนเองให้น้องได้ขี่คอ เหยียบไหล่ เห็นความช่วยเหลือกันแบบไม่ต้องการสิ่งตอบแทนจะเห็นได้ว่าแม้ครูบางท่านที่มีรูปร่างใหญ่และหนัก ทุกท่านก็จะเข้าช่วยเหลือกันทุกคน

กิจกรรมในห้องอบรม
            กิจกรรมนี้เริ่มต้น 9.00 น. ในห้องประชุมของโรงเรียนป่ากลางฯ ซึ่งในกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมนันทนาการเพื่อละลายพฤติกรรมของคณะครูในโรงเรียนให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กัน เห็นอกเห็นใจกัน และสร้างทีมร่วมกัน
            

ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม