หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559

True leader 5


 " เราสามารถปลุกคนหลับได้ แต่เราไม่สามารถปลุกคนแกล้งหลับได้ "
                                                                                       ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง

วันที่  23-27 เมษายน 2559
ผู้บริหารและครูแกนนำ จำนวน 9 คน จากโรงเรียนเครือข่าย(ใหม่) ในโครงการงอกนอกกะลา 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำพาง จ. น่าน และ โรงเรียนบ้านพรมเจริืญ จ.ศรีสะเกษ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ตนเอง  เข้าใจตนเองและจักรวาล น้อมนำสู่การเปลี่ยนแปลงวันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

การกลับมาพบกันของ True leader ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559

การกลับมาพบกันของ
 True leader ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559
ผู้บริหารและครูแกนนำ ในโครงการงอกนอกกะลา จังหวัดน่าน แลัศรีสะเกษ

สิ่งใหม่ที่ได้เรียนรู้:
กระตุ้นการคิดเชิงระบบให้เห็นแบบแผนที่ส่งผลมาจากโครงสร้างและความเชื่อค่านิยม 

คำถามชวนคิด :
เราจะร่วมในการเป็นไปของจักรวาล

หรือร่วมมือในความเป็นไปของจักรวาล