หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

"เรียนรู้ภาษาไทยผ่านวรรณกรรม" 14 พ.ค.60 TKR model school

"เรียนรู้ภาษาไทยผ่านวรรณกรรม"
14 พ.ค.2560 ณ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
สาธิตกิจกรรม การสอนภาษาไทยเชื่อมโยงกับหลักภาษา โดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญ สร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ในการจัดกิจกรรม เรียนรู้เป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนร่วมกันให้เห็นมุมมองที่หลากหลาย ผู้เรียนรู้เกิดทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการฟัง ฯลฯ
...คุณครูในชั้นเรียนจะรู้ว่าเนื้อหาไหนที่เด็กๆเข้าใจยาก นำมาแลกเปลี่ยนกัน เข้าสู่กระบวนการ Lesson stady พัฒนากระบวนการจัดการเรียนในเนื้อหาที่คุณครูต้องการ เกิดนวัตกรรมใหม่จากการ PLC "Profession learning community"Super PLC 20 -21 พ.ค. 60 ศรีสะเกษเขต 3

ขอบคุณ พลังครู พลังผู้บริหาร
โรงเรียนในโครงการงอกนอกกะลา
จังหวัดศรีสะเกษ#NNK
จากปัญญาปฏิบัติ จะสามารถ่ายทอด
และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้
PLC สร้างสนามพลังบวก
สร้างพลังแห่งการขับเคลื่อนการศึกษา
- 20 พ.ค.กลุ่มผู้บริหาร 199 คน
- 21 พ.ค. กลุ่มคุณครูแกนนำ 199 คน
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
Cr. Photos by NNK Sisaket
พัฒนาครูบรรจุใหม่ ระหว่างวันที่ 28 พ.ค -1 มิ.ย 60 NNK Sisaket

เรียนรู้ผ่านการเป็นผู้ปฏิบัติ
กิจกรรมจิตศึกษา
พัฒนาครูบรรจุใหม่
ระหว่างวันที่ 28 พ.ค -1 มิ.ย 60

PLN 2-3 มิถุนายน 60 ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธาน กพฐ.

ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธาน กพฐ.
อ.พิทักษ์ โสตถยาคม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ สพฐ. พร้อมคณะจากสำนักนวัตกรรม
เยี่ยมชม นวัตกรรม #จิตศึกษา #PBL #PLC และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ Node โรงเรียนต้นแบบ #PLN


วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กระบวนการ PLC ทำอย่างไร???


ครู NNK น่านได้ร่วมกันถอดความเข้าใจ เรื่อง กระบวนการ PLC ของครูใหญ่ ดังนี้ค่ะ
                 ในวง PLC ถ้าไม่ได้คุยกันแบบ Creative Discussion จะทำให้เกิดการทะเลาะกัน ไม่เห็นพ้องต้องกัน ไม่เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพราะหัวใจของ PLC เวลาที่คนคุยกันจะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ถ้าคนที่ไม่ได้รับการฝึกฝนมาจะทำให้คนๆนั้นไม่เปิดการรับรู้ ปิดการได้ยิน คอยตัดสินว่าใช่หรือไม่ใช่ ไม่ดี ไม่เอา ไม่จริง  เป็นไปไม่ได้ ไม่ยอม น่าเบื่อ คำตัดสินเหล่านั้นทำให้การเรียนรู้ร่วมกันล้มเหลว การสร้างสนามพลังบวกจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่จะทำให้คนมีสภาพพร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกันดังนั้นการอยู่ในวง PLC มี ขั้นตอน ดังนี้
1 . การเตรียมสภาวะจิต ทำให้คนที่เข้าร่วมวงเกิดการรู้ตัว มีสติ กลับมาอยู่กับตัวเอง ทันความคิด ทันความรู้สึก กิจกรรมที่นำมาใช้เช่น กิจกรรมจิตศึกษาและการนั่งสมาธิ
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการนำความสำเร็จมาแลกเปลี่ยนกันคุยกันแบบ Dialogue โดยยกตัวอย่างความสำเร็จของนักเรียน ความสำเร็จของตนเองว่าสำเร็จอย่างไร จากการสอนสำเร็จอย่างไร  ความสำเร็จนั้นเป็นอย่างไร เราทำอย่างไรถึงสำเร็จ จะมีทั้งอะไรและอย่างไรอยู่ด้วย เพราะฉะนั้นในกระบวนการนี้ทุกคนจะได้เรียนรู้ถึงความสำเร็จ ได้วิธีการของความสำเร็จนั้นถ้าเราเปิดวงคุยกันด้วยความสำเร็จก็จะทำให้จิตเกิดความปิติเบิกบานเกิดการอย่างฟัง แต่ความสำเร็จนั้นต้องเกิดจากการปฏิบัติจริง การ PLC ที่แท้จริงเกิดจากครูนักปฏิบัติ ปฏิบัติจนเกิดปัญญาปฏิบัติถ้าหากครูไม่ปฏิบัติก็จะไม่มีอะไรมาแลกเปลี่ยนในวงวิธีการที่จะทำให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นจริงอาจจะนำชิ้นงานและภาระงานมาแลกเปลี่ยนด้วยเพื่อให้เห็นว่าชิ้นงานแบบนี้ทำไมถึงเกิดขึ้น และเด็กได้อะไรจากเรื่องนี้
3. ระบุปัญหาเพื่อหาแนวทางร่วมกัอาจจะเป็นปัญหาในการเรียนการสอน หรือเนื้อหาบางเนื้อหา(LS) ปัญหาของเด็กบางคน เด็ก LD (CS) และปัญหาการออกแบบหน่วยการเรียนจะออกแบบอย่างไร จะจัดการอย่างไร จะประเมินอย่างไร(SS) เวลาพูดคุยถกเถียงกันต้องพูดคุยถกเถียงกันอย่างมีสติ เป็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ฟังไปด้วยจนเกิดปัญญาร่วม การระบุปัญหาจะต้องระบุให้ชัดเจน ไม่ต้องนำมาทุกปัญหา
4. การ Empower  ชื่นชมและขอบคุณ


วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

NNK Mini conference โรงเรียนบ้านน้ำพาง


NNK Mini conference 
วันเสาร์ที่ 25 มี.ค. 2560 ณ โรงเรียนบ้านน้ำพาง สพป. น่าน เขต 1 อ.แม่จริม จ.น่าน


กิจกรรม workshop จิตศึกษา PBL การออกแบบภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม และ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ แอพพลิเคชั่น
" ชุมชนของการสร้างการเรียนรู้ สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 "
ปาฐกถาพิเศษ “ การพัฒนาการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ”
โดย ดร. สุรัฐ ศิลปะอนันต์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
 เวทีเสวนา “ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ด้วย 3 นวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ”
โดย นาย ณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
วันเสาร์ที่ 25 มี.ค. 2560 ณ โรงเรียนบ้านน้ำพาง สพป. น่าน เขต 1 อ.แม่จริม จ.น่าน
รับสมัคร วันนี้ - 15 มี.ค. 2560


14-20 มกราคม 60 Change Agents และ พัฒนาครูใหม่

แรงบันดาลใจ คือแรงที่จะส่งเด็กแต่ละคนออกไปไกลอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
14-20 มกราคม 60 Change Agents
โรงเรียนบ้านน้ำพาง จ.น่าน
16-20 มกราคม 60 พัฒนาครูใหม่โรงเรียนบ้านตะเคียนราม จ.ศรีสะเกษ