หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

AAR และสรุปองค์ความรู้หลังการเรียนรู้ Q2/2559

OPEN HOUSE กิจกรรมเปิดบ้าน ปิดQuarter ที่ 2 โรงเรียนบ้านน้ำพาง
สรุปองค์ความรู้ตลอดทั้ง Quarter แล้วถ่ายทอดนำเสนอออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนให้เข้มแข็ง
#NNKศรีสะเกษ
คณิตศาสตร์นอกกะลา 1-3 ตุลาคม 2559 NNK

พัฒนาครูคณิตศาสตร์
เรียนรู้วิธีคิด วิธีออกแบบกิจกรรม

1-3 ตุลาคม 2559
Workshop การสอนคณิตฯเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาคณิตสาสตร์อย่างแท้จริง และ ให้ผู้เรียนมีทักษะทางคณิตศาสตรงอย่างแท้จริง แล้วเด็กๆจะรักการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเต็มหัวใจ

Classroom model Quarter 2/2559

Empower ครูดี ครูต้นแบบ ครูเพื่อเด็ก 
ในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยใช้นวัตกรรม
จิตศึกษา ,PBL ,PLC คณิตฯและภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม

NNK Model Classroom


          Model Classroom หมายถึง ห้องเรียนในโรงเรียน Mini Model School ที่มีเป้าหมายเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตโดยใช้กระบวนการอย่างโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ได้แก่
                    1. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญาภายนอกด้วยการออกแบบการเรียนรู้บูรณาการที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem Based Learning (PBL)
                   2. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญาภายในด้วยการใช้ จิตศึกษา


                   3. ครูเรียนรู้ร่วมกับครูคนอื่นเพื่อเป็นครูผู้อำนวยการเรียนรู้ (Coaching) ผ่าน PLC (Professional Learning Community)  และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (Network) กับโรงเรียนอื่นๆและสามารถเป็นห้องเรียนตัวอย่างแก่บุคคลอื่น                   
                    4. บรรยากาศในห้องเรียนสัมพันธภาพ Active Learning

 เป้าหมาย 
          1. เพื่อพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ (Model Classroom) ใน Mini Model School ให้เป็นห้องเรียนตัวอย่างในทุกๆ ด้าน
          2. เพื่อให้กำลังใจ (Empower) และรักษาครูต้นแบบใน Mini Model School ที่สามารถจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพต่อไป
แนวทางการประเมิน ประเมินตามสภาพจริงจากร่องรอยของชิ้นงาน, บอร์ดแสดงชิ้นงาน, การอัพเดท Site, รูปภาพ วิดีโอคลิปการเรียนรู้, บันทึกหลังการสอน ฯลฯ โดยใช้เครื่องมือ การสังเกต การสอบถาม ตามเกณฑ์ที่ระบุ
ผู้มีส่วนร่วมในการประเมิน
1. ครูประเมินตนเอง
2. ครูโครงการงอกนอกกะลา (NNK) หรือ ครูจากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
3. ผู้อำนวยการโรงเรียนรายชื่อ Model Classroom โครงการงอกนอกกะลา
Quarter 2/2559

ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชั้น
ครูผู้สอน
1
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง
2 ห้อง
ป.5
นางนิภาพรรณ  หาทนต์
ป.4
นางกฤตพร  เครือจันทร์
2
โรงเรียนบ้านปะทาย
2 ห้อง
ป.6
นางมาลา  นวลแย้ม
ป.2
นางรจิรา  จิตรบรรจง
3
โรงเรียนหนองอารีพิทยา
2 ห้อง
ป.3
นางวิจิตรา  ไตรพิพัฒน์
อ.2
คุณครูบัวภา   ภาษี       
4
โรงเรียนบ้านนาขนวน
 2 ห้อง
ป.6
นางสริตา  พิสิฐแก้วภากร
ป.3
นางสาวธีรดา  อุดมทรัพย์
5
โรงเรียนบ้านป่ากลางฯ
2 ห้อง
ป.2
ครูอาภรณ์   จิตรานนท์
ป.4
นางสุวพร  บุญสุทธิ์            
6
โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย
2 ห้อง
ป.3-4
นางสาวนฤมล  แก้วทอง
อ.1-2
นางสาวสุดา จันทรักษา
7
โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง

 1 ห้อง

 ครูกานต์

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

VDO วิถีโรงเรียนบ้านตะเคียนราม

https://www.youtube.com/watch?v=CUAmszvSO9o

090959 จุดเริ่มต้น ของ Model school

..การขับเคลื่อน ค่อยๆเริ่มต้นที่ดี
...เมื่อมีแนวคิดร่วม การพบเจอกันจึงบังเกิด
_/ วันนี้โรงเรียนบ้านตะเคียนราม มีโอกาสต้อนรับกัลยาณมิตรจากแดนไกล โรงเรียนบ้านโนนปอแดง (สพป.จังหวัดเลย) ที่มาร่วมเรียนรู้สังเกตการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพิ่มพลังความเชื่อมั่นในการก้าวเดินไปพร้อมๆกัน
การออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูฝน ป.6 โรงเรียนบ้านตพเคียนราม

การออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูฝน ป.6 โรงเรียนบ้านตพเคียนราม

การออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง
ไม่มีแบบเรียน ไม่ต้องท่องสูตรคูณ เน้นการค้นหาวิธีการแก้ปัญหา. สำคัญกว่าคำตอบ 
 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

สนใจสื่อคณิตศาสตร์ http://banchaow.lnwshop.com/p/53

Collective Trainers Module 2

Collective Trainer Module 2
31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559

การทำงานร่วมกันเป็นทีมของกลุ่ม ครู Collective Trainers
จะสร้างการเรียนรู้ที่มีพลัง พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและทำงานร่วมกันในการขยายผลของ
 Takianram model school