หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประชุมชี้แจงโครงการ “งอกนอกกะลา”

ประชุมชี้แจง ข้อตกลง ในโครงการ งอกนอกกะลา”  วันอังคารที่ มีนาคม 2558

ข้อตกลง
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต้องเปลี่ยนรูปแบบการสอนและใช้นวัตกรรม
-           PBL(Problem Based Learning) เพื่อพัฒนาปัญญาภายนอกให้กับผู้เรียน 
-          “จิตศึกษา” เพื่อพัฒนาปัญญาภายในให้กับผู้เรียน 
-          นวัตกรรมองค์กรวิทยาศาสตร์ใหม่ PLC (Professional Learning Community)
ในการพัฒนาองค์กรใหม่ให้ทันสำหรับปีการศึกษา 2558
            2. ผู้บริหารต้องไม่ย้ายโรงเรียน ภายในระยะเวลา 3-5 ปี
            3. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต้องทำแผนพัฒนาตนเอง (ครู/นักเรียนและชุมชน) อย่างเป็นรูปธรรม

หมายเหตุ (ครูในโครงการ งอกนอกกะลา”  ศรีสะเกษ เขต 3)
1.โรงเรียนหนองอารีพิทยา            ผู้อำนวยการโรงเรียน        นายประกอบ สายแก้ว 
2. โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน      ผู้อำนวยการโรงเรียน        นายปรีชา ศรีพูล
3. โรงเรียนบ้านโนนดั่ง                 ผู้อำนวยการโรงเรียน        นางสร้อยทิพย์ ไทยน้อย
4.โรงเรียนบ้านตะเคียนราม          ผู้อำนวยการโรงเรียน         นายอำนวย มีศรี
5. โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย    ผู้อำนวยการโรงเรียน        นายสุรพงษ์ เวชพันธ์