หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

บันทึก MOU

เมื่อวิธีคิด ไม่ได้มีวิธีเดียว..... เราก็พร้อมเรียนรู้ไปด้วยกัน... MOU ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ ร่วมกัน โรงเรียนหนองอารีพิทยา และโรงเรียนบ้านตะเคียนราม 8 ตุลาคม 2558


กิจกรรมปิดQuarter2 ของโรงเรียนหนองอารีพิทยาและโรงเรียนบ้านตะเคียนราม หลังจากผ่านมาแล้ว1ภาคเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวคิดใหม่ โดยนำ3นวัตกรรมมาใช้ในโรงเรียน
...จิตศึกษา เพื่อพัฒนาปัญญาภายใน
...PBL (Problem based learning) พัฒนาปัญญาภายนอก
...PLC สร้างชุมชนการเรียนรู้ ครูมืออาชีพ

ซึ่งได้เห็นความงอกงามทั้งเด็กๆและคุณครู วันนี้ได้จัดนิทรรศการ และงานแสดงของนักเรียนในการสรุปองค์ความรู้ของ10สัปดาห์ที่ได้เรียนรู้มา มีผู้ปกครองและชุมชนมาให้กำลังใจมากมาย