หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รายงานพัฒนาการ ตะเคียนราม Model school 4 กุมภาพันธ์ 2559

February 1-3,  2016

ปรากฎการณ์ใหม่เกิดขึ้นที่ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

วิถีอนุบาลได้ได้ก่อรูปขึ้นอย่างชัดเจน คุณครูทุกคนมาโรงเรียนแต่เช้าเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ ก่อนกิจกรรมเริ่มต้นวันที่มีความหมาย เช่น ความสะอาดของห้องเรียน รับนักเรียน  ทักทายผู้ปกครองที่มาส่ง เตรียมกิจกรรมที่จะดำเนินไปในวันนี้ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเป็นกัลยาณมิตรกับผู้พบเห็น แม้จำนวนนักเรียนเกือบ 30 คน/ชั้น ที่มีคุณครูเพียงคนเดียวออกแบบกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน แต่กิจกรรมก็ดำเนินไปอย่างเรียบง่าย ก่อเกิดการเรียนรู้ เป็นวิถีที่ควรเป็นไป ใบหน้าที่แต่งแต้มด้วยรอยยิ้มบ่งบอกถึงการทำงานอย่างมีความสุขของคุณครุและนักเรียน
    จิตศึกษาในระดับมัธยมศึกษา คุณครูทุกคนเริ่มทำเป็นวิถีทุกชั้นอย่างสม่ำเสมอ

  

วง PLC ของคุณครูช่วงชั้น 1 เริ่มขับเคลื่อน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ คุณครูเกือบ10 คน บอกเล่าถึงความสุข เมื่อได้เริ่มพูดคุยกันจนเริ่มเป็นวิถี เป็นบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนและการมองหาสิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตัวครูและผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความงอกงาม ความสำเร็จ หรือปัญหาอุปสรรค ที่ผุดขึ้นระหว่างทาง คุณครูปู ได้เล่าให้ฟังว่า “ หลังจากที่เราได้เริ่มพูดคุย PLC กันอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่เริ่มภาคเรียนที่ 2 ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เราเริ่มมองเห็นตัวเราเอง เราเริ่มมองเห็นมิติใหม่ที่เกิดขึ้นของเพื่อนร่วมงาน เรารู้สึกว่าการแลกเปลี่ยน มันเปลี่ยนแปลงชีวิตครู รู้สึกถึงพลังที่จะต้องเตรียมและออกแบบกิจกรรมให้ลูกๆ ของเรา และที่สำคัญเราได้เรียนรู้ถึงการแบ่งปัน การทำงานร่วมกัน ”


ผู้อำนวยการฯ และรองฯ มีความสุขที่ได้อยู่โรงเรียนฯ มาทำงานแต่เช้า เดินทักทาย ดูแลห้องและปัดกวาดช่วยกัน ร่วมกันกับคุณครู เป็นแบบอย่างในวิถีปฏิบัติ (ซึ่งแตกต่างจากเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2558 ครั้งแรกที่ครู lpmp เข้าไป)  ห้องสมุด เริ่มมีร่องรอยของการดูแล และการใช้งานที่ชัดเจน ทีมบริหารมีการจัดตารางทีมเข้าร่วมวง PLC กับคุณครูทุกระดับชั้น และลดการประชุมเพื่อชี้แจง หันกับมามุ่งพัฒนาครูด้วยวงแลกเปลี่ยน PLC มากขึ้น  
สิ่งจำเป็นที่ต้องพัฒนาและช่วยเหลือ

ในระดับประถมศึกษา ยังมีบางชั้นที่จำเป็นต้องเข้าไปช่วยและกำกับให้เกิดกิจกรรมและสร้างความเข้าใจได้แก่

1.นายล้วน บุตะเคียน          ชั้นป.4/1        ทำตามได้ไม่ปฏิเสธ
2.นายอิทธิฤทธิ์ โสภา         ชั้นป.4/1         ทำตามได้ ไม่ปฏิเสธ
3.นายคเนย์  แพงอก          ชั้นป.5/1          ทำตามได้ ไม่ปฏิเสธ
4.นายพงษ์เทพ  ประดับศรี   ชั้นป.5/2         (คุณครูไม่ค่อยอยู่โรงเรียน)
5.นางณัฐพร  หินจำปา         ชั้น ป.5/3        ทำได้มีโอกาสพัฒนาทั้งจิตศึกษา
                                                              และภาษาไทยที่นำวรรณกรรมมาใช้แล้ว

ทั้งนี้มอบหมายให้ครูเสก ออกแบบ และวางแผนกิจกรรมเพื่อให้ครูได้เข้าใจและนำไปใช้ให้เป็นวิถี ซึ่งมีคุณครูฝนและครูหงษ์ ครูประจำชั้น ป.6 ที่เข้าใจและสามารถเป็นแกนนำร่วมสาธิตได้บันทึกโดย
ครูยิ้ม 06/02/2016