หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

การกลับมาพบกันของ True leader ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559

การกลับมาพบกันของ
 True leader ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559
ผู้บริหารและครูแกนนำ ในโครงการงอกนอกกะลา จังหวัดน่าน แลัศรีสะเกษ

สิ่งใหม่ที่ได้เรียนรู้:
กระตุ้นการคิดเชิงระบบให้เห็นแบบแผนที่ส่งผลมาจากโครงสร้างและความเชื่อค่านิยม 

คำถามชวนคิด :
เราจะร่วมในการเป็นไปของจักรวาล

หรือร่วมมือในความเป็นไปของจักรวาล