หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559

True leader 5


 " เราสามารถปลุกคนหลับได้ แต่เราไม่สามารถปลุกคนแกล้งหลับได้ "
                                                                                       ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง

วันที่  23-27 เมษายน 2559
ผู้บริหารและครูแกนนำ จำนวน 9 คน จากโรงเรียนเครือข่าย(ใหม่) ในโครงการงอกนอกกะลา 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำพาง จ. น่าน และ โรงเรียนบ้านพรมเจริืญ จ.ศรีสะเกษ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ตนเอง  เข้าใจตนเองและจักรวาล น้อมนำสู่การเปลี่ยนแปลง