หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรม OD โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166

กิจกรรม OD โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166  

วันที่ 21 มีนาคม 2559    ( ที่ โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ) 

เป้าหมายในการจัดกิจกรรม
สร้างปฏิสัมธ์
ให้ครูได้ช่วยเหลือกัน
เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน
ให้เกิดความเสียสละ
สร้างทีม
   ในการจัดกิจกรรม จัดออกเป็น กิจกรรมใหญ่ คือ กิจกรรม Walk Rally และกิจกรรมในห้องประชุม
          
             จากกิจกรรมในแต่ละกลุ่มที่มาเข้าฐานทำให้เห็นว่าครูป่ากลางฯ ก็สามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ รวมทั้งวางแผนร่วมกันเพื่อที่จะทำภารกิจให้สำเร็จ ครูบางท่านเสียสละตนเองให้น้องได้ขี่คอ เหยียบไหล่ เห็นความช่วยเหลือกันแบบไม่ต้องการสิ่งตอบแทนจะเห็นได้ว่าแม้ครูบางท่านที่มีรูปร่างใหญ่และหนัก ทุกท่านก็จะเข้าช่วยเหลือกันทุกคน

กิจกรรมในห้องอบรม
            กิจกรรมนี้เริ่มต้น 9.00 น. ในห้องประชุมของโรงเรียนป่ากลางฯ ซึ่งในกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมนันทนาการเพื่อละลายพฤติกรรมของคณะครูในโรงเรียนให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กัน เห็นอกเห็นใจกัน และสร้างทีมร่วมกัน
            

ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม