หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

AAR และสรุปองค์ความรู้หลังการเรียนรู้ Q2/2559

OPEN HOUSE กิจกรรมเปิดบ้าน ปิดQuarter ที่ 2 โรงเรียนบ้านน้ำพาง
สรุปองค์ความรู้ตลอดทั้ง Quarter แล้วถ่ายทอดนำเสนอออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนให้เข้มแข็ง
#NNKศรีสะเกษ