หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ความสุขของการเตรียมก่อนเปิดเรียน

การเตรียมตัว เตรียมสถานที่ บรรยากาศ เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ๆ

คุณครูจึงจำเป็นร่วมด้วยช่วยกัน เรียนรู้ร่วมกัน  ออกแบบวางแผน รวมไปถึงผู้ปกครองนักเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้อง

...บรรยากาศแห่งความสุขของการเตรียมความพร้อม ทุกคนน่ารักมากๆ