หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

Lesson study คณิตศาสตร์ นอกกะลา 10-11 พฤศจิกายน 59

PLC พัฒนาครู ด้วยกระบวนการ Lesson study คณิตศาสตร์ นอกกะลา
10-11 พฤศจิกายน 59
สังเกตการสอน
#AAR หลังสังเกตการสอน
#BAR Share & Learn ประเด็นปัญหา เนื้อหาที่ยาก ออกแแบบวางแผนกิจกรรมร่วมกัน ขออาสาเพื่อสาธิตการสอน #กัลยาณมิตร
#AAR /Reflection ตัด ต่อ เติม ปรับ นำไปใช้ในครั้งต่อไป