หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

PBL ภาษาไทยและจิตศึกษา ก่อนเปิดเรียน Quarter 3/59

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของครู (PLC)
จะสร้างการเรียนรู้ใหม่เกิดขึ้นเสมอ
ขอบคุณ 🙏PLN พลัง แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
ของโรงเรียนเครือข่ายในการออกแบบการเรียนรู้
PBL ภาษาไทยและจิตศึกษา ก่อนเปิดเรียน
Quarter 3/59