หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

Collective Trainers Module 2

Collective Trainer Module 2
31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559

การทำงานร่วมกันเป็นทีมของกลุ่ม ครู Collective Trainers
จะสร้างการเรียนรู้ที่มีพลัง พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและทำงานร่วมกันในการขยายผลของ
 Takianram model school