หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

รายการ เวทีสาธารณะ ตอน "เพาะเมล็ดพันธุ์ เรียนรู้นอกกะลา" Thai PBS

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ (Node)
โดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา รายการ เวทีสาธารณะ ตอน "เพาะเมล็ดพันธุ์ เรียนรู้นอกกะลา" Thai PBS วันที่ 18 -19 กุมภาพันธ์ 2559

วิกฤตการศึกษา เด็กไทยขาดทักษะคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา การเรียนรู้นอกกะลาใช้ปัญหาเป็นโจทย์ มีนักเรียนเป็นผู้หาคำตอบ ส่วนการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ที่กำลังขยายตัวเป็นเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ