หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Parents course 3 วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559

คณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนผู้ปกครอง
ของโรงเรียนบ้านนำ้พาง โรงเรียนบ้านตะเคียนราม และโรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ. บุรีรัมย์

โรงเรียน เป็นสถานที่จำลอง ที่บ้านคือชีวิตจริง ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญในการสร้างการเรียนรู้