หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ออกแบบภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม I คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน 28-29 ก.ค 2559

กระบวนการออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทย
โดยใช้วรรณกรรม I คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน 28-29 ก.ค 2559
ทำไมต้องเรียนภาษาผ่านวรรณกรรม ???
📔พัฒนา ทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
วิจารณ์ ประเมินค่า และสร้างสรรค์
🔐ตระหนักถึงความรู้สึกของคนอื่น และเข้าใจผู้คน
✏️ตีความ สื่อสาร ซาบซึ้ง
📖น้อมนำสู่การประยุกต์ใช้
วรรณกรรม คือ การจำลองชีวิต