หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Change agents 3 ระหว่างวันที่ 9-18 กรกฎาคม 2559

Change agents : เรียนรู้ เพื่อเข้าใจ นำไปใช้ และถ่ายทอดได้
I จิตศึกษา l PBL I PLC

- ร่วมคิด- ร่วมออกแบบ-
- ร่วมวางแผนเตรียมการ -
...แล้วก็ลงมือทำ....
Lesson study : จิตศึกษา
ครู บ้านน้ำพาง น่าน
ครู บ้านพรหมเจริญ ศรีสะเกษ
และคุณครูจากสะเน่พ่อง กาญจนบุรี

ระหว่างวันที่  9-18 กรกฎาคม 255