หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม 20-23 กรกฎาคม 2559

จำลองชีวิตผ่าน - วรรณกรรม
ภาษา มากกว่าการอ่านออกเขียนได้...

กระบวนการออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทย
โดยใช้วรรณกรรม
โรงเรียนในโครงการงอกนอกกะลา
จ. ศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
โรงเรียนหนองอารีพิทยา
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง
โรงเรียนบ้านปะทาย
โรงเรียนบ้านาขนวน
โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวย

20-23 กรกฎาคม 2559